Algemene voorwaarden

Elke deelnemer heeft bij ondertekening van het contract en kopie hiervan ontvangen.

Alleen een deelnemer, die in het bezit is van een lidmaatschapspas heeft toegang tot het centrum.

De schade, welke is te wijten aan de schuld van de deelnemer(s) dient, door deze deelnemer(s) te worden vergoed.

Alle gemaakte afspraken zijn eerst geldig vanaf het moment, dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Spectral Fit.

Verhindering, in welke vorm en welke naam ook, geeft geen enkel recht op het niet of niet-tijdig betalen van de maandelijkse financiële verplichtingen. Ziekte en verhindering door aan te tonen overmacht geeft recht op inhaaluren. Deze inhaaluren dienen in overleg met het centrum te worden vastgesteld en moeten liggen binnen de contractstermijn.

Het aangegane contract wordt stilzwijgend verlengd behoudens schriftelijke opzegging voor de 10e van de maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

De maandelijkse financiële verplichtingen dienen maandelijks, ook tijdens de vakanties, voor de tiende van de maand te zijn voldaan. Voor een schriftelijke aanmaning kan het centrum 5 euro in rekening brengen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke het centrum ter zake van niet naleven van dit contract moet maken, waaronder onder meer valt de incasso van achterstallige termijn, zijn voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 25 euro per keer.

Indien het centrum door overmacht tijdelijk moet sluiten, dan geeft dit geen recht op schadevergoeding en/of extra trainingsuren.

Bij verhuizing van het centrum binnen de gemeente Losser of bij overname blijft het contract in stand.

Het centrum kan, zonder opgave van redenen, weigeren deelnemers toe te laten tot het centrum.

Een niet door een wettelijke vertegenwoordiger medeondertekend contract voor een minderjarige is ongeldig.

Het centrum is gesloten op officiële zon en/of feestdagen.

Alle redelijke aanwijzingen door en/of namens het centrum dienen door de deelnemer te worden opgevolgd. Indien zulks geweigerd wordt dient de deelnemer op eerste verlangen het centrum te verlaten.

In alle omstandigheden, waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal het centrum naar omstandigheden in redelijkheid en billijkheid beslissen, en is deze beslissing van het centrum geldend voor de deelnemer.

Spectral fit behoud zich het recht om alle tijden de contributie te verhogen.